اسناد و مدارکی در حوزه حمل نقل وجود دارد که در آنها مشخصات محموله ثبت می‌گردد و به منزله شناسنامه کالا به حساب می آید و این اسناد برای ترخیص کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد 

با توجه به اهمیت اسناد تجاری در بازرگانی و حمل و نقل بین المللی در تنظیم و مدیریت این اسناد باید بسیار دقت شود و اینکار توسط افراد متخصص این حوزه صورت بگیرد تا از اشتباهات و خطرات احتمالی جلوگیری شود بدین منظور شرکت هودج ترابر شرایطی را برای شما عزیزان محیا کرده که بتوانید به صورت رایگان در این حوزه مشاوره بگیرید و یا مدیریت این اسناد را به متخصصین شرکت بسپارید